Bioclimatisme

El bioclimatisme o les també anomenades solucions o sistemes arquitectonics passius (sensibilitat en les orientacions, ventilacions creuades, clima on s’ubica …) que permeten obtindre  confort energètic i alhora estalvi energètic, és el primer amb el que cal fixar-se alhora de dissenyar qualsevol sistema arquitectonic passiu en l’arquitectura bioclimàtica en bioconstrucció, amb la realització d’un estudi de sostenibilitat energètica podrem aconseguir el nivell de bioclimatisme desitjat.

En segon lloc, en el bioclimatisme valorarem els sistemes arquitectònics actius tant de les energies renovables com de l’eficiència energètica i estalvi de recursos energètics amb les no renovables, aïllaments, estalvi

Podem distingir diferents tipus d’estratègies bioclimàtiques en el bioclimatisme:

Estratègies genèriques bioclimatisme:

  • Lloc i orientació
  • Captació i protecció solar
  • Aïllament
  • Massa i inèrcia tèrmica
  • Ventilació

Estratègies específiques bioclimatisme:

  • Captació i control de llum
  • Proteccions solars de forats i de parts massisses
  • Captadors tèrmics directes, semidirectes i indirectes (finestres, murs d’inèrcia,murs Trombe, captadors sense inèrcia…)
  • Captació i control de la ventilació.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search